Zoeken

Brief Spaanse onderkoning te Napels

De brief van Markies de Los Velez, de onderkoning van Napels. Hierin schrijft hij dat de vrijlating van de Hongaarse predikanten accoord is. Zijn brief is in het Spaans, maar er is een nederlandse vertaling van. De tekst van de Nederlandse vertaling hieronder en het relevante deel van het origineel op foto Mijn heer, door uwer brief van dato deses, zie ik de hoop, met welke ik mij altijd gemachtigd gevonden hebbe, om u liefde handen te kussen. Nu gelijk U(we) ex(cellentie: uit de missive die u desen morgen hebbe geso..., uit het geene u e. aen de consul der heeren Staten Generael in dese stad residerende, bij monde is geseyd, sult (ver)staan hebben, dat mijne ..i ge begeerte is, om mondeling met u e.: te spreeken, wat vertije.. vader hoorbaar zal zijn tot dienst van den koning onzer ..., en van de Heeren Staten Generaal: en ten dien einde hadde mij andermaal om U(we) ex(cellentie: te bidden, dat sij onde haven gelieve aan te doen, en dat van mij door de hoogste eer en achtinge zal getekend worden, wanneer het geluk zal mogen hebben van mijne erkentenisse, waar mede ik (ver)schuldigd ben, van na bij bekend te maken aan U(we) ex(cellentie: die op mijn (ver)soek in dese haven is wedergekeerd: waar in ik mij (ver)seker, dat de bij stand van U(we) ex(cellentie: zal strekken tot voordeel van beide de partien, so van Spagnen, als van holland, ende ten dier aensien dat het is het goedvinden van de staten Generaal. U(we) ex(cellentie: gelaten dat sijne wederkeringe geheel hu.pa. zal (ver)langen; en ik bekenne dat ik dese nieuwe (ver)plichtinge, boven zo veele andere, dewelke ik hoope U(we) ex(cellentie: (ver)schuldigd te sijn, des te meer zal achten. De vrijheid van de Hungarische Religieusen is toegestaan, van die tijd af, dat ik zal weten dat het het welbehagen van u U(we) ex(cellentie: is sulks te gebieden, en ik wachte alleen om het selve in het werk te stellen, wanneer U(we) ex(cellentie: zal aankomen, op dat ik die gunst door sijne raad mach genieten. ...beware u e. veele jaren, gelijk ik welcke doorluchtige sta. u .. dienstweerdigste