Financieel

Financieel

Michiel liet een erfenis van ruim 300.000 gulden na. Dat dit door de eeuwen heen niet bij de Stichting terecht gekomen is mag niemand verwonderen. Anders mochten wij meer dan 27mlj euro beheren…

De Stichting is voor haar plannen afhankelijk van schenkingen, donaties en legaten. Vanwege een goedgekeurde culturele ANBI-status kan dit belastingvoordeel voor de schenker opleveren. Hoe dit werkt kunt u nagaan via de site van de belastingdienst.

Door haar culturele ANBI status heeft de Stichting verplichtingen over haar financiële huishouding verantwoording af te leggen. Deze houden in:

X  Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;

o  Statutair: Stichting bevordering nagedachtenis Luitenant-Admiraal Generaal Michiel Adriaanszoon de Ruyter
o  Publiek: Stichting Michiel de Ruyter


X  KVK 41159324, Den Haag 

    • fiscaal/RSIN: 8048.32.109
    • BTWnr: 804.832.109.B.01

X  Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;

o  Postbus 82310, 2508EH, Den Haag
o  stichting@deruyter.org
o  06-51181174
o bankrekening NL30ABNA0642367582


X  Doelstelling volgens de statuten en andere regelgeving;

o  Het bevorderen van de nagedachtenis van Luitenant-Admiraal Generaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter in de breedste zin des woords.
o Waar nodig het uitgeven van de genealogie van de Ruyter, tenminste voor zover het betreft de dragers van de namen “de Ruyter de Wildt”, “de Ruyter van Steveninck” en “Elias”; het verzamelen van “Ruyteriana” en voorts al datgene te doen wat aan het doel bevorderlijk kan zijn.
o AVG regelgeving: Omdat u onze nieuwsbrief ontvangt zijn de door u opgegeven naam en email adres geadministreerd in een verzendlijst. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van deze nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar en gaat in op recente en toekomstige activiteiten van onze stichting. Het dient om u te informeren en als eerste in de gelegenheid te zijn zich op te geven voor activiteiten. Zij wordt alleen gelezen door belangstellenden die zich hebben opgegeven. Wilt u uw gegevens laten verwijderen uit ons bestand? Dan kunt u ons dat laten weten door u af te melden voor deze nieuwsbrief of door een verzoek te sturen aan stichting@deruyter,.org. Dit kan op elk gewenst moment, ook na het invoeren van de AVG. Mochten wij niets van u horen, dan gaan wij ervan uit, dat u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen en dat u akkoord bent met dit privacybeleid. 
o Tevens kan onze site gebruik maken van openbare analyse tools. Daarbij worden geen privé gegevens voor ons zichtbaar. Daarnaast zouden we niet weten wat we er effectief mee kunnen.
o Oh ja, mocht u ons volgen op Twitter of Facebook, dan verwijzen wij u graag naar Mark Z. en zijn baksmaten voor de wijze waarop zij met uw gegevens omgaan. Wij houden ons verre van misbruik van die gegevens. Als u ons via social media niet langer wilt volgen weet u hoe dat eenvoudig opgelost kan worden.


X  De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;

o De Stichting hanteert géén beloningsbeleid, aangezien er geen leden van het bestuur of RvA zijn, die enige vorm van bezoldiging ontvangen.
o Leden van het bestuur, de RvA of derden kunnen een marktconforme compensatie voor gemaakte kosten ontvangen indien hierover in het bestuur bij meerderheid positief is besloten. Bij voorbeeld: reiskosten à 0,19/km cq vooraf afgestemde verblijfskosten, aanschaf artikelen ten bate van de doelstellingen voorgeschoten op eigen kosten.
o 2023 heeft het bestuur besloten de voorzitter een "vrijwilligers vergoeding toe te kennen ingaande 1-1-2023 cf de vigerende regelgeving van de belastingdienst. Voor hem gelden bovenstaande vergoedingen dan ook alleen in geval het bestuur hiertoe voor een bijzondere gelegenheid besluit. 
o Eea staat los van de sponsorfunctie van de stichting. Daarover geeft het beleidsplan meer informatie.
o Dit punt vormt een verheldering van het beleidsplan 2015 als hieronder in bijlage in te zien.


X  Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:

o  Zie pagina “bestuur”.


X  Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;

o  Zie “tijdlijn” voor alle activiteiten uit het (recente) verleden en de (zekere) toekomst
o  Zie “nieuws” voor actuele zaken en "evenementen" voor onze plannen & ambities.


X  De financiële resultaten, balans en dergelijke:

o  Jaarrekeningen recent verleden als document inzichtelijk, daarvoor opvraagbaar.
o  Toekomstige voorzieningen verwoord in beleidsplan 2015.

De informatie uit de voorgaande bullets wordt telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt.